Identificació i titularitat

Identificació i titularitat de la seu electrònica de l'Autoritat Portuària de Castelló

Identificació


L'article 38 de la Llei 40/2015, d'1 d'Octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic defineix la seu electrònica com aquella adreça electrònica, disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat de les quals correspon a una Administració Pública, o bé a un o diversos organismes públics o entitats de Dret Públic en l'exercici de les seues competències.

L'adreça oficial d'aquesta Seu Electrònica està disponible en l'adreça d'Internet: https://portcastello.sede.gob.es

A través d'aquesta Seu Electrònica es podran realitzar totes les actuacions, procediments i serveis competència d'aquesta administració i sotmesos a l'àmbit d'aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015 d'1 d'Octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, amb subjecció als principis de transparència, publicitat, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.


Titularitat

La titularitat d'aquesta Seu Electrònica correspon a:

AUTORITAT PORTUÀRIA DE CASTELLÓ
Moll Serrano Lloberes, s/n
12100 El Grau de Castelló, Castelló

Aquesta administració és responsable, en la gestió i administració d'aquesta Seu Electrònica, de vetlar per la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals puga accedir-se a través d'aquesta.


Codis d'Identificació (DIR3)
El codi DIR3 d'aquesta entitat és: EA0001305

En el Directori Comú d'Unitats Orgàniques i Oficines (DIR3) pot consultar-se una relació actualitzada dels òrgans administratius i oficines de registre i atenció al ciutadà d'aquesta administració.

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/descarga