Calendari de dies inhàbils

Calendari de dies inhàbils

L'art. 31.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que la seu electrònica del registre de cada Administració Pública o Organisme, determinarà, atés l'àmbit territorial en el qual exerceix les seues competències el titular d'aquella i al calendari previst en l'article 30.7, els dies que es consideraran inhàbils. En atenció a la referida disposició, s'indiquen a continuació els dies inhàbils en l'exercici 2020 per al Registre de l'Autoritat Portuària de Castelló:

1, 4, 5 I 6 DE GENER
16 I 19 DE MARÇ
10 I 13 D'ABRIL
1 DE MAIG
24 I 29 DE JUNY
16 DE JULIOL
9 I 12 D'OCTUBRE
8, 24, 25 I 31 DE DESEMBRE

Resolució de 27 de novembre de 2019, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'estableix a l'efecte de còmput de terminis, el calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per a l'any 2020.

Decret 154/2019, de 12 de juliol, del Consell, de determinació del calendari laboral d'aplicació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a 2020.

Resolució de 19 de desembre de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2020